Décors

0085 Weiss

Basé de 2800 x 1300 mm
Basé de 2800 x 1300 mm

surface standard: FH, SG
code NCS: S 0502-G50Y
CMYK: C2 M0 Y7 K0

Dieses Dekor ist nicht richtungsorientiert.

Farbliche Abweichungen vom Originaldekor sind technisch bedingt.

Liste de décors